Czwartek , 19 Kwietnia 2018 - 13:20 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Wins Systemy Komputerowe · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:434
Miesiąc:17222
Ten rok:98884
Ogólnie:5242780

Od dnia 01.05.2002
Regulamin świadczenia usług
(Data publikacji 19-Cze-2015, Odsłon: 23835) Strona gotowa do druku
Untitled Document

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis internetowy działa pod adresem www.andrychow.pl, którego właścicielem jest Jarosław Skupień. Przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Właściwego ds Gospodarki pn. „Wins Systemy Komputerowe Jarosław Skupień” z siedzibą w Andrychowie , ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3, 34-120 Andrychów , woj. małopolskie, NIP: 5511036065, zwany dalej Usługodawcą.

2. Dane kontaktowe:
tel. 502 740 628
e-mail: wins@andrychow.pl

3. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Usługobiorcami.

4. Serwis internetowy www.andrychow.pl działa na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

5. Regulamin serwisu określa:

a) rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) obowiązki Usługobiorcy,
d) tryb postępowania reklamacyjnego,
e) odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy;

6. Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, a także przestrzegać postanowienia regulaminu.


II. RODZAJE ORAZ ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Świadczenie Usług Elektronicznych dla Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem serwisu, przeglądanie i odczytywanie przez Usługobiorców treści serwisu. W powyższym zakresie serwis jest nieodpłatny dla Usługobiorcy.

3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę treści dostępnych w serwisie w celach komercyjnych. Jakiekolwiek kopiowanie oaz udostępnianie treści dostępnych w serwisie powinno odbywać się za zgodą Usługodawcy.

4. Usługodawca ma prawo umieszczenia na stronie internetowej serwisu treści reklamowych. Stanowią one integralną część serwisu.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu funkcjonowania serwisu w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega przerwy techniczne (aktualizacja danych, naprawa błędów, inne prace konserwacyjne).

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Wymagania techniczny do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do internetu,
b) przeglądarka internetowa,
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;

2. Usługobiorca w ramach korzystania z serwisu nie rejestruje się oraz nie przekazuje danych osobowych Usługodawcy.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług, o której mowa w rozdziale II pkt. 2, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie poprzez kliknięcie w celu odczytania treści serwisu.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie nieodpłatnych usług określonych regulaminie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z serwisu.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Usługodawcy, bądź adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

2. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia oraz datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację (w przypadku formy pisemnej) .

3. Adres oraz adres poczty elektronicznej na które można złożyć reklamację wskazane są w rozdziale 1.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.

5. Odpowiedź na reklamację dokonywana jest w formie przesłania reklamacji przez nadawcę.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie treści znajdujące się w serwisie podlegają prawnej ochronie.

2. Usługobiorcy zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej dla celów innych niż określone regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy, bądź innym podmiotom.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ORAZ JEGO OBOWIĄZKI

1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać świadczone usługi z należytą starannością,

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Usługobiorcy spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci internet.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Usługobiorcę z serwisu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2015 r.

2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu. Usługobiorca ma możliwość jego pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie postanowienia regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Usługobiorcy, a nie ich wyłączenie lub ograniczenie.

6. Powstałe spory pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego. Jeżeli nie będzie ono możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

[Powrót do działu Andrychow.pl | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.